Stöd till anhöriga

Är du barn eller vuxen och anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Personen som behöver ditt stöd kan ha drabbats av psykisk ohälsa, missbruk eller annat beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder. Det kan vara hjälp till en make/maka, ett syskon, en granne, arbetskamrat eller en god vän. Du avgör själv om du anser dig vara anhörig.

Om du hjälper någon i din närhet så är det viktigt att du också tar hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta din situation. Vilket stöd som blir aktuellt för dig, beror på vilka behov du har och den livssituation du befinner dig i.

Enskilda samtal

Har du behov av att samtala om din livssituation så finns det möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigsamordnare eller demenssjuksköterska. Under samtalet har du möjlighet att berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet. Samtalet sker hos anhörigsamordnare/demenssjuksköterska eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte.

Anhörigsamordnaren/demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren/demenssjuksköterskan om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Rådgivningscentrum

Vi finns till för dig som är över 18 år och bor i Falköpings kommun och behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi finns också för dig som oroar sig över din aggressivitet, ilska eller är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Är du anhörig till någon med sådan problematik erbjuder vi också stöd till dig.

Hos oss på Rådgivningscentrum tar vi tillsammans reda på vad just du behöver. Vårt mål är att ge dig det stöd som behövs för att du själv ska kunna göra viktiga förändringar i din livssituation.

Till oss kan du vända dig direkt via telefon eller mejl utan krav på remiss. Ibland behövs mer omfattande hjälp och stöd ifrån socialtjänsten och hälso-och sjukvården och då kan vi stötta dig att ta de kontakter som behövs.

På Rådgivningscentrum arbetar behandlare med olika utbildningar och erfarenheter. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som rekommenderas av socialstyrelsen.

Personal har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Stöd kan ges på olika sätt, digitalt, via telefon, i ditt hem eller i våra lokaler. Vi är flexibla utifrån vad som passar dig bäst. Tveka inte att ta kontakt!

Vad erbjuder vi?

  • Enskilda stöd- och behandlande samtal
  • Beroendebehandling i grupp
  • Personstöd utifrån individuellt uppdrag och planering
  • Enskilda samtal till anhöriga
  • Samtal utifrån våldsutsatthet
  • Samtal utifrån aggressivitet/och eller våldsutövande

Kontaktuppgifter

0515-88 63 20 (telefontid 11-12)
radgivningscentrum@falkoping.se

Besöksadress
Trinnöjegatan 3b, 521 33 Falköping

Stöd om demenssjukdom

Vårdar eller stödjer du en närstående som har försämrat minne eller en demenssjukdom? Vill du ha stöd, råd eller vägledning så kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska. Stödet är kostnadsfritt och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som förser anhöriga till personer med demenssjukdom med relevant information och vägledning under närståendes sjukdom.

Demenslotsen är dessutom en plattform med både nationell och lokal information om sjukdomarna, om bemötande och vilken typ av hjälp som finns att ansöka om och hur det går till.

Tjänsten är kostnadsfri och tillgänglig för alla anhöriga inom Falköpings kommun.

Läs mer om demenslotsen.