SSPF – samverkan för barn och ungdomar i riskzon

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Falköping samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) arbetar tillsammans med förebyggande arbete för att motverka kriminalitet och missbruk hos unga. Genom att vårdnadshavare lämnar samtycke till informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritid blir det lättare att ringa in vilka rätt stöd och insatser som kan erbjudas tillungdomar som är i riskzonen för kriminalitet.

Detta är ett mycket viktigt förebyggande arbete som har som mål att leda ungdomar som har eller riskerar att hamna snett, på rätt väg och få en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Några varningstecken du som förälder eller vårdnadshavare ska vara uppmärksam på är:

 • Om ditt barn börjar ljuga eller dölja saker
 • Börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna
 • Kommer hem med nya kläder eller ny telefon
 • Slutar be dig om pengar eller verkar ha mer egna pengar
 • Skickar eller tar emot misstänkt många eller stora betalningar
  (via Swish eller bankkonto)
 • Börjar ha två mobiler
 • Uttrycker sig annorlunda, nya åsikter och värderingar

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Så fungerar det

Med SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) vill vi förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 12 och 18 år. Ibland arbetar vi också med yngre eller äldre barn.

Vuxen är orolig

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.
 • Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

Vi fokuserar på det positiva tillsammans

Nästa steg är att vi tillsammans fokuserar på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dom? Vi gör en plan tillsammans. Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

Vi tar fram stöd

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning. En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan vi hjälpa till att kontakta fler personer. Det kan till exempel handla om barn- och ungdomspsykiatrin.

Vanliga frågor och svar om SSPF

Här hittar du vanliga frågor och svar om SSPF.

Vilka är med i samarbetet?

De här är med i samarbetet:

 • Socialtjänsten. En socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.
 • Skolan. Det kan vara rektorn eller någon annan medarbetare på skolan där ditt barn eller din ungdom går.
 • Polisen. En polis som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.
 • Fritid. En fritidsledare eller fältassistent som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Varför är polisen med?

Polisen i området kanske träffar ditt barn eller din ungdom ute i området. Polisens uppgift är att minska brottsligheten i samhället och öka tryggheten. När polisen vet mer om ditt barn eller din ungdom kan de hålla extra koll. De kan också lättare hjälpa ditt barn eller din ungdom om de vet mer om hur situationen ser ut för ditt barn eller din ungdom.

Varför måste jag skriva under en blankett?

När du skriver under blanketten kan myndigheterna prata öppet tillsammans om ditt barn. Annars finns sekretess som gör att socialtjänsten inte får prata öppet om arbetet med personer.

Det har redan tagits fram planer för mitt barn som inte fungerar, varför skulle SSPF vara bättre?

Det finns många vuxna som träffar ditt barn eller din ungdom i vardagen. Det kan vara i skolan, på fritidsgården eller utomhus på kvällarna. Med SSPF samarbetar de vuxna tätare än i vanliga fall. Arbetet går också snabbare tack vare SSPF. Då ökar chansen att det ska gå bra. Många arbetar tillsammans - samtidigt.