Trafikregler och trafiksäkerhet

Kommunen ansvarar för de särskilda trafikregler som gäller inom kommunen och för trafiksäkerhetsarbetet på kommunens vägnät. Trafikregleringen sker genom att kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter som gäller permanent eller om väghållarföreskrifter som gäller temporärt vid till exempel vägarbeten, vårsopning eller arrangemang.

Trafiksäkerhetsarbetet handlar främst om att hålla nere hastigheten där många korsar gatorna, framförallt där många elever korsar. Detta görs bland annat genom hastighetssänkningar och fysiska farthinder.

Fri sikt vid tomten

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Det är du som fastighetsskötare som ansvarar för att det som finns på din tomt inte orsakar risker eller fara för andra. Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om olyckan är framme.

En utfart med fri siktFörstora bilden

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

En gata med bra siktFörstora bilden

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana, minst 2,5 meter
 • över cykelbana: minst 2,5 meter
 • över körbana: minst 4,6 meter
Häck som sticker ut utanför tomtenFörstora bilden

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Häck som sticker ut utanför tomtenFörstora bilden

För alla husägare:

Du ska klippa dina växter så att de inte sticker ut utanför tomtgränsen.

Bra att tänka på när du planterar för att undvika problem längre fram

Träd och buskar växer. För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art och sort du väljer, vilken klimatzon du bor i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Särskilt viktigt att tänka på när du väljer häckväxter är hur fort de växer och hur mycket skötsel du önskar i framtiden.

Fråga gärna plantskolan eller blomsterhandlaren om råd. De har kunskap om både lämpliga växter, hur mycket de växer och hur mycket skötsel de kräver.
Det är viktigt att inte placera växtligheten så att grenar sticker ut på allmänna ytor som trottoarer, gång- och cykelbanor, gator, lekplatser, parker och torg när växten är fullvuxen. Lika viktigt är det att plantera så att sikten inte skyms för trafikanter på gång- och cykelbanor, in- och utfarter samt korsningar.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Jordabalken 3 kap. 2 §: ”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

Hastighet

Bashastighet inom tättbebyggt område är 50 kilometer/timme och 70 kilometer/timme utom tättbebyggt. Inom tättbebyggt område kan kommunen besluta om ändrade hastigheter medan det utom tättbebyggt område är Länsstyrelsen eller Trafikverket som beslutar.

Hastighetsgränser finns i steg om 10 kilometer/timme, från 30 kilometer/timme upp till 120 kilometer/timme. Kommunen tar hänsyn till stadens karaktär, trafiksäkerhet, trygghet, framkomlighet, tillgänglighet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan när hastigheten bestäms. Utformningen av den fysiska miljön ska stämma överens med den hastighet som gäller.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område beslutas av kommunen.

Lokala trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område beslutas av Länsstyrelsen eller Trafikverket beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla.

Alla lokala trafikföreskrifter och väghållarföreskrifter finns publicerade i Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT) Länk till annan webbplats..

Tomgångskörning

I kommunen får du som längst så stilla en minut med motorn igång , sen ska motorn på fordonet stängas av. De regler som finns är till för människors hälsa och miljö och finns beslutade i kommunens dokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

§ 3 Tomgångskörning
Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får
en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång
utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

 1. Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
 2. Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets
  ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet)
  än sådan som avser uppvärmning.

Trafiksäkerhetsarbete

Ansvaret för trafiksäkerheten är delat mellan trafikanterna och dem som har en direkt påverkan på vägmiljöns utformning och funktion, det vill säga kommunen och Trafikverket. Höga hastigheter på våra gator är en av de störst bidragande faktorerna för allvarliga skador i trafiken.

Kommunen gör ett antal åtgärder varje år för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Vi kartlägger skolvägar tillsammans med elever och föräldrar, mäter trafikmängder och hastigheter på gator, ser över olycksstatistik, samlar in synpunkter från medborgarna och mycket annat. De platser som upplevs som trafikfarliga ses över för åtgärder.

Åtgärderna syftar till att bilisterna ska sänka hastigheten för en ökad trafiksäkerhet. Det gäller i första hand runt skolor, inom bostadsområden, vid idrottsanläggningar eller lekplatser samt i korsningspunkter där många korsar gatan. 

Sänkt hastighet är en åtgärd men det mest effektiva sättet att få ned den verkliga hastigheten är genom fysiska åtgärder och att separera trafikslagen. Det kan handla om utbyggnad av gång- och cykelnätet, bättre belysningen vid övergångställen, avsmalningar och refuger samt förhöjda passager. Fasta farthinder är de som anläggs permanent och temporära farthinder är flyttbara farthinder.

Farthinder, fasta

Fasta farthinder är  vägbulor, refuger och avsmalningar. För att ett farthinder ska anläggas på en lokalgata ska minst fyra av nedanstående kriterier uppfyllas.

 1. Obehörig genomfartstrafik förekommer (trafik utan målpunkt i området)
 2. Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelbana
 3. Medelhastigheten överskrider 35 kilometer/timme
 4. Det finns skolor, fritidshem eller lekplatser utmed gatan

Farthinder, temporära

När kriterierna för ett fast farthinder inte uppfylls eller om det av andra skäl inte är lämpligt med ett fast farthinder går det i vissa fall att få tillstånd till att placera ut blomlådor. Ansökan lämnas till kommunens trafikingenjör och meddelas för en säsong i taget. En ny bedömning görs vid varje tillfälle.

Krav för tillstånd blomlådor

 • Gatan måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
 • Alla boende på gatan måste godkänna att blomlådor ställs ut.
 • En ansvarig för att ställa ut, sköta och ta in blomlådorna ska finnas.
 • Kontaktuppgifter till den ansvarige ska meddelas kommunen i ansökan.
 • Det måste vara 50 meters fri sikt på sträckan.

Krav på placering och skötsel

 • Blomlådornas placering ska godkännas av trafikingenjören.
 • De får inte inte placeras närmare en gatukorsning än tio meter.
 • De får inte placeras framför för in- och utfarter.
 • Blomlådorna ska vara planterade och försedda med reflexer när de står på gatan.
 • Blomlådorna får vara utplacerade mellan den 15 april och 15 oktober med reservation för plogning och vårsopning.

Generellt gäller angivna mått om inte kommunen anvisar något annat:

 • 6 meter i längd om gatans bredd är 9 meter
 • 7 meter i längd om gatans bredd är 8 meter
 • 8 meter i längd om gatans bredd är 7 meter

Kostnad för blomlådor

 • De boende ansvarar för och bekostar blomlådorna och växterna i blomlådorna.
 • Kommunen lämnar ut reflexerna som ska sitta på lådorna utan kostnad.

Viktigt att tänka på!

 • Blommorna i lådan ska synas och skötas.
 • Det är inte tillåtet att parkera bilar, släpvagnar eller andra fordon mellan lådorna samt tio meter före eller efter dem.
 • Tänk på att det händer att lådorna blir en spännande lekplats för barn så var försiktig så att inte trafikfarliga situationer uppstår.
Kommunen har rätt att när som helst kräva att blomlådorna tas bort utan ersättning för de kostnader som uppstått i samband med anskaffande och skötsel av blomlådorna. Tillståndet kan dras in om placeringen ändras utan medgivande från kommunen.

Kommunen har rätt att när som helst kräva att blomlådorna tas bort utan ersättning för de kostnader som uppstått i samband med anskaffande och skötsel av blomlådorna. Tillståndet kan också dras in om placeringen ändras utan medgivande från kommunen.