Tomter för bostäder

År 2030 vill vi vara 38 000 invånare i kommunen. Det betyder att det behöver byggas fler bostäder i kommunen, såväl enbostadshus och flerbostadshus.

Kommunens lediga småhustomter kan du se i kartan nedan. Information om tomtens fastighetsbeteckning, status och areal får du genom att klicka på symbolen i kartan.

Fel vid laddning av objekt.

Att köpa villatomt - så funkar det

Tomtkö

För att få köpa en villatomt från Falköpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö. För detta betalar du en engångsavgift på 2 500 kronor i samband med att ansökan skickas in. Först när betalningen registrerats på kommunens konto ställs du i tomtkön. Ansökan om placering i tomtkön görs via kommunens e-tjänst.

Reservation av tomt

När du har placerats tomtkön kan du reservera en tomt under sex månaders tid. I samband med detta får du en preliminär kalkyl för samtliga kommunala avgifter som hänger samman med köpet av villatomten. Under dessa sex månader måste du se till att      

  • beställa nybyggnadskarta
  • ansöka om bygglov
  • få bygglovet beviljat

Reservationen kan förlängas i tre månader om särskilda skäl finns, då tecknas köpeavtal med villkor om beviljat bygglov och handpenning erläggs.  

Köpeavtal

Köpet av tomten regleras i ett köpeavtal som upprättas mellan köparen och säljaren (Falköpings kommun). I avtalet regleras köpeskilling, ersättning för fastighetsbildning, tillträdesdag med mera. Köpeavtal tecknas med villkor att du blir beviljad bygglov på fastigheten.

Köpeskilling

Köpeskillingen för varje tomt har bestämts av kommunfullmäktige. Principen är att köpeskillingen ska täcka kostnaden för markinköp och kostnader för utbyggnad av allmän plats i form av gator, parker med mera inom området där tomten ligger (så kallade gatukostnader).

Fastighetsbildning

I normalfallet köper du en färdig tomt från Falköpings kommun. Kostnaden för att bilda fastigheten får du som köpare betala till kommunen.

Lagfart

Lagfart söker du hos Lantmäteriet/Inskrivningsmyndigheten när köpeskilling och ersättning för fastighetsbildning betalats. I regel får du hjälp med detta från den bank där du lånar pengar till husbygget. Du som köpare får svara för lagfarts- och inteckningskostnader.

Kommunala avgifter

Innan du söker bygglov måste en nybyggnadskarta tas fram. Beställning av nybyggnadskarta gör du lämpligtvis i samband med att reservationen görs. När du fått en nybyggnadskarta är det dags att ansöka om bygglov. Vid bygglovsprövningen tas avgifter ut för: planläggning, bygglov med startbesked, nybyggnadskarta och utsättning.

Anläggningsavgift vatten och avlopp

Falköpings kommun ansvarar för anslutning av vatten och avlopp inom sitt verksamhetsområde. Avgifterna är bestämda av kommunfullmäktige och förändringar träder i normalfallet i kraft vid årsskiftet. I normalfallet tas den så kallade anläggningsavgiften för vatten och avlopp ut i samband med bygglovsprövningen.

Andra anslutningsavgifter

Utöver anläggningsavgiften för vatten och avlopp måste du även räkna med kostnader för anslutning till elnät och nät för data- och telekommunikation.

Anslutning till elnätet beställer du från den som är nätägare inom nätområdet där din tomt ligger.

Anslutning till data- och telekommunikation beställer du själv hos de aktörer som finns på den lokala marknaden.

Kommande tomtsläpp

Marken för Fåraberget etapp 2B ska anläggas för ett nytt bostadsområde med blandad bostadsbebyggelse bestående av 29 stycken småhustomter och cirka 17 500 kvadratmeter kvartersmark för flerbostadshus i 2-8 våningar och en förskola. Försäljning av småhustomter påbörjas under maj månad 2021.

Karta över Fåraberget
etapp 2 B 

Mark till flerbostadshus

Falköpings kommun samverkar gärna med ditt företag (en juridisk person) för att bygga fler bostäder. Det kan vara såväl en- som flerbostadshus. I båda fallen förutsätter vi att ditt företag har ekonomisk förmåga och kompetens att agera som exploatör/byggherre.

I de fall då kommunen äger ett område eller en fastighet som redan har en detaljplan är vi beredda att ge en direktanvisning till det företag som visar intresse. Ett markanvisningsavtal träffas som reglerar parternas förhållande fram till ett verkligt köpeavtal upprättas (ett marköverföringsavtal). I det första avtalet klarläggs ert företags åtaganden.

I de fall då kommunen äger ett område eller en fastighet där en detaljplan är under framtagning eller som nyligen antagits är ambitionen att alltid genomföra en markanvisningstävling. Markanvisningsavtal tecknas med vinnaren. Avtalet reglerar parternas förhållande fram till ett verkligt köpeavtal upprättas (ett marköverföringsavtal). I det första avtalet klarläggs ert företags åtaganden.

I de fall då ditt företag äger eller samverkar med en fastighetsägare vars område skall utvecklas vill Falköpings kommun komma överens med er om hur detta arbete skall gå till. Det första steget kan vara att ett samverkansavtal träffas. Därefter följer ett plankostnadsavtal som reglerar hur planarbetet (detaljplanen) skall bedrivas. Innan planen antas träffas ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av planen.

Rör det sig om exploatering av enbostadshus är synsättet detsamma vad gäller rad-, par- och kedjehus. Friliggande villor kan också förekomma men i så fall oftast i kombination med flerbostadshus eller enbostadshus i form av rad-, par- och kedjehus.

Vad kostar det?

Exploatören får betala köpeskilling, fastighetsbildning, lagfart, kommunala avgifter för bygglov etc, anläggningsavgift för vatten och avlopp samt andra anslutningsavgifter (el, tele med mera) som förekommer. Utgångspunkten för köpeskillingens bestämmande är en fastighetsvärdering.

Ledig mark på Fåraberget på Tåstorp

Fåraberget ligger i nordöstra delen av Falköping i stadsdelen Tåstorp, mindre än två kilometer från järnvägsstationen. Hela området, som är cirka 43 hektar ägs av Falköpings kommun.

Hela Fåraberget kan komma att omfatta cirka 800 bostäder i blandad bebyggelse- och upplåtelseform. Enbostadshusen kommer att omfatta såväl friliggande hus som par-, rad- och kedjehus. Planprogrammet kommer att delas upp i lämpliga detaljplaner så att hela Fårabergs-området kan byggas ut i etapper. De två första detaljplanerna omfattande 15 villatomter i etapp 1 och cirka 35 bostäder i etapp 2 A är antagna och delvis utbyggda.

Markanvisning

Markanvisning del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2 B

Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen Fåraberget finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. I nuvarande etapp är även en förskola planerad. Hittills omfattar gällande detaljplaner cirka 300 bostäder (uppdelat på villor, radhus, mindre flerbostadshus och högre flerbostadshus upp till åtta våningar).

Detaljplanen medger bostäder med en byggnadshöjd på sju meter och en utnyttjandegrad på högst 30 % av fastighetsytan som är 3 110 kvadratmeter. Huvudbyggnad ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad, carport och garage ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns och garage och carport ska placeras med en fri yta om minst sex meter framför porten. Källare får inte finnas. Maximalt 50 % av fastigheten får hårdgöras. Anslutning till gata får endast anläggas i öster. Byggnader ska uppföras radonsäkert. Tyst uteplats ska finnas.

Mer information om förutsättningar och intresseanmälan finns i dokumenten nedan. Intresseanmälan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 mars 2021. 

Fel vid laddning av objekt.

Markanvisning del av Kyrkerör 1:1

I stadsdelen Ranten finns en kommunägd yta om ca 2 500 kvadratmeter som är planlagt för bostäder. Området är beläget med närhet till resecentrum med buss och tågförbindelser. I närområdet finns mataffär, förskola, skola och restauranger. Kommunens intention med området är att skapa en attraktiv boendemiljö som kompletterar befintlig omgivande bebyggelse.

Detaljplanen medger bostäder i högst två våningar med en största byggnadsarea om 1 800 kvadratmeter samt 300 kvadratmeter för garage. Bostäderna får fördelas på högst 4 huvudbyggnader med ett totalt antal lägenheter om 16 stycken.

Markanvisningen är avslutad.

Fel vid laddning av objekt.

Lediga småhustomter

Broddetorp

Vid Falköpings- och Frimansvägen i Broddetorp finns det villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna gäller byggnadsplan för Fjällåkra Frimansgården 2:24 m.fl, Broddetorp samhälle.

Fel vid laddning av objekt.

Falköpings tätort

Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2 B tomtsläpp 1

Det finns tomter till salu i den nordöstra delen av Falköpings tätort. Tomterna är placerade längs med Bofinksgatan och Rosenfinksgatan.

Storlek och pris

Storleken på villatomterna varierar mellan 823-1089 kvadratmeter. Priset för tomterna är 400 kronor per kvadratmeter (preliminärt pris) och fastighetsbildningskostnaden per tomt är 5 000 kronor.

Detaljplan

För området gäller Detaljplan för Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2B. Denna plan tillåter villor, par- rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Gemensamt för alla småhustomter är att största tillåtna byggnadsarea är 25 procent av tomtytan. På fastigheterna är det tillåtet att uppföra byggnader med högst 7 meter byggnadshöjd. Det är inte tillåtet att uppföra hus med källare.

Bygganvisning

En kort beskrivning av området med en sammanställning av bestämmelser samt råd och tips på vad som kan vara bra att ta hänsyn till, i samband med att området byggs ut, hittar du här:

Bygganvisning för Fåraberget etapp 2B tomtsläpp 1 Pdf, 1.8 MB.
Plankarta - Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B Pdf, 965.9 kB.
Planbeskrivning - Del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B Pdf, 13.6 MB.

Fastighetsbildning

Karta med tomternas mått (förrättningskarta) Pdf, 393.1 kB.

Kalkyler

Fel vid laddning av objekt.

Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2 A del 1

Det finns tomter till salu i den nordöstra delen av Falköpings tätort.

Detaljplan

För villatomterna gäller detaljplan för Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2 A del 1. Planen tillåter friliggande hus och på vissa tomter par- eller kedjehus. Gemensamt för samtliga är att största tillåtna byggnadsarea är 25 % av tomtytan. Tillåten byggnadshöjd varierar mellan 3,5-4 meter.

Bygganvisningar

En kortfattad beskrivning om vad som kan vara bra att känna till för området.

Kalkyler

Fel vid laddning av objekt.

Floby

Vid Västorpsgatan, Herregårdsgatan, Tingsgatan och Gullåkravägen i Floby finns det kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna vid Herregårdsgatan/Västorpsgatan gäller detaljplan för Hasselbackarna (Floby 8:7, 8:13, Västtorp 3:4, 3:5 m.fl.) Länk till annan webbplats., Floby samhälle.

För tomterna vid Tingsgatan/Gullåkravägen gäller stadsplan för kvarteret Hjorten m.fl. och stadsplan för kvarteret Bofinken, Floby samhälle Länk till annan webbplats..

Fel vid laddning av objekt.

Kinnarp-Slutarp

Vid Ödegårdsvägen och Björkgatan i Kinnarp/Slutarp finns det kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna gäller byggnadsplan för Ödegården 1:66 m.fl, Kinnarp-Slutarps samhälle.

Fel vid laddning av objekt.

Kättilstorp

Vid Trädgårds- och Villagatan i Kättilstorp finns det villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna vid Trädgårdsgatan gäller byggnadsplan för Yllestad 1:39 m.fl, Kättilstorps samhälle. För tomterna vid Villagatan gäller byggnadsplan för Kättilstorps stationssamhälle i Yllestads socken.

Fel vid laddning av objekt.

Odensberg

Vid Fornrörsvägen i Odensberg finns det kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna gäller detaljplan för Valaberg 2:17 m.fl (Valabergsgatan — Fornrörsvägen), Odensberg.

Fel vid laddning av objekt.

Stenstorp

Vid Piltagårdsgatan finns det kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna vid Piltagårdsgatan gäller stadsplan för del av Stenstorps samhälle, Stenstorp Krackgården 4:8 m.fl.

Fel vid laddning av objekt.

Torbjörntorp

Vid Kattebergsvägen och Norra vägen i Torbjörntorp finns det villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna vid Kattebergsvägen gäller detaljplan Torbjörntorp 10:2 m.fl. (Katteberget), Torbjörntorp. För tomten vid Norra vägen gäller byggnadsplan för Torbjörntorps samhälle, Berg 1:2 m.fl.

Fel vid laddning av objekt.

Vartofta

Vid Östergårdsgatan i Vartofta finns kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna gäller detaljplan för Slöta 4:71 m.fl, Vartofta samhälle.

Fel vid laddning av objekt.

Åsarp

Vid Alvareds-, Lövängs-, Olsbro-, Redvägsgatan och Lärkstigen i Åsarp finns det kommunala villatomter till försäljning. Klicka på tomterna i kartan för mer information.

För tomterna vid Alvareds- och Lövängsgatan gäller byggnadsplan för Åsarps stationssamhälle. För tomterna vid Lärkstigen, Olsbro- och Redvägsgatan gäller byggnadsplan för Åsarps samhälle (Alvareds Gatugården 9:22 m.fl.).

Fel vid laddning av objekt.