Elevresor

Handläggningsrutiner för elevresor på gymnasiet.

1. Elevers rätt till kostnadsfria resor till och från skola

Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) ska elev, som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395) få sina resor bekostade av kommunen. Detta under förutsättning att

  1. Eleven är folkbokförd på adress belägen i Falköpings kommun.
  2. Eleven har en färdväg bostad-skola om minst sex kilometer. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens beslut. I Falköpings kommun ges detta stöd såsom periodkort giltigt i den allmänna kollektivtrafiken. Undantagsvis, och efter särskild prövning, kan stödet ges i form av fordonsersättning.

Reseersättning beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Det är endast avståndet på sex km som utgör grund för beslut. Handläggare vid barn- och utbildningsförvaltningen använder GIS-verktyg för att mäta närmast farbara gång-, cykel- eller bilväg till skolan.

2. Busskort

Elev tilldelas busskort genom sin skolas försorg. Skulle elev tappa bort sitt busskort eller hantera sitt busskort på ett sätt som gör att det inte längre är användbart har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift av eleven om 100 kr.

3. Avstånd till anvisad hållplats

Gångavståndet mätt efter genaste iordningställd gångväg från folkbokföringsadressen till anvisad busshållplats skall inte överstiga sex kilometer. Om avståndet till busshållplatsen överstiger sex kilometer kan man efter ansökan få ersättning för självskjuts enligt vad punkt 8 anger. Ersättningen betalas ut terminsvis och från och med den månad som infaller närmast efter det att ansökan kommit kommunen till handa.

4. Matarskjutsar

Kommunen kan välja att anordna matarskjutsar, för att minska avståndet till hållplats så det faller inom riktvärdet 6 km. I samband med planering inför ett läsår avgörs om elevantalet i det aktuella området motiverar till matarskjutsar.

5. Inackorderingstillägg

Om restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag kan eleven helt avstå rätten till kostnadsfria resor och istället få inackorderingstillägg. Med restid avses tiden från det att eleven lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills eleven är hemma. Håltimmar i början och slutet av resdagen räknas inte in i restiden. Inackorderingstillägg utbetalas kalendermånadsvis och från och med den månad som infaller närmast efter det att ansökan kommit kommunen till handa.

6. Maximering av bidrag till gymnasieelevers resor

Den kostnad som kommunen maximalt kan ha för en elevs skolresor under ett läsår motsvarar det inackorderingstillägg som eleven kan få vid inackordering på skolorten under hela läsåret.

Denna begränsning av reskostnader gäller dock ej elevs taxiresor till och från gymnasiesärskola.

7. Ersättning vid APL

Vid APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) kan, om resor med kollektivtrafiken inte fungerar, en ersättning enligt punkt 8 betalas ut.

Resor till orter utanför Skaraborg skall beviljas av respektive rektor och ersättes med max. 1/20 av det lägsta beloppet för inackorderingstillägg per dag mot uppvisande av biljett, kvitto eller annan verifikation.

Elever som bor på annan ort under APL-tiden kan ansöka om inackorderingstillägg i sin hemkommun.

8. Fordonsersättning

Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts till/från hållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa folkbokföringsadress - skola. Ersättningen uppgår till följande belopp:

Bil: den statliga skattefria bilersättningen

Tvåhjuligt fordon: 20% av den statliga skattefria bilersättningen

Ersättningen avrundas till närmaste 10-tal öre enligt gängse avrundningsregler.

Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad kan uppgå maximalt till 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Kilometerersättning utgår inte om det finns samordningsmöjligheter med grundskolans skolskjuts eller om kommunen tillhandahåller matarskjutsar.