Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inkl person ännu inte inskriven i allmän försäkringskassa som deltar i kommunens verksamhet med försäkringsbolaget Protector.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
https://www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Protector Försäkring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassa
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkrade under verksamhetstid

  • Elever i grund- och gymnasieskola, friskola och musikskola inklusive fritidshemsverksamhet och elev från annan kommun samt elev i annan kommun
  • Barn i kommunal förskoleverksamhet inklusive enskild regi
  • Övriga, se försäkringsbeskedet!

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

  • Se försäkringsbeskedet!

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APU och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrig vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök,
skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall på förhand godkännas av Protector.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste var godkända av Protector innan behandlingen påbörjas Måste slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundviklig merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider pga. olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Försäkringen omfattar:

- Värdesäkrade kapitalbelopp på 15/30 basbelopp.
- Läke-, rese- och tandskadekostnader även utanför Norden.
- Rehabiliteringskostnader 1 basbelopp.
- Kostnader för tekniska hjälpmedel 1 basbelopp.
- Försäkringen gäller för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.
- Skadade personliga llförigheter, inklusive glasögon ingår med försäkringsbelopp 0,25 bb.
- Skydd vid sveda och värk.
- Ersättning avseende ärr och utseendemässig förändring.
- Ersättning vid smittaa av HIV och hepatit som försäkrad drabbas av under utbildning, prakik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kapitalbelopp 5 bb.
- Krisförsäkring.
- Försäkringen gäller tom 1/9 det år eleven går ut gymnasieskola.
- Dödsfallersättning oavsett skadeorsak 1 bb, åldersbegränsning 25 år.
- Försäkringen innehåller ingen reducering pga ålder före 65 år.
- Försäkringen innehåller ingen slutålder för rätt tilll ersättning.
- Försäkringen uppställar ej krav på lägsta medicinsk invaliditetsgrad för erhållande av ekonomisk invaliditet.
- Ingen undantag för:
Farliga verksamheter eller sportsaktiviter.
Skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan.
Skada som orsakats av drunking, insektsbett, solsting, värmeslag eller förfrysning.
Skada i form av hälseneruptur oavsett yttre våld.
Skada i form av vridvåld mot knä.
- Skador avseende personliga tillhörigheter kan ersättas utan krav på kontakt med läkare. Kontakt med sjukvårdande inrättning krävs.

Observera

För att få ett fullgott skydd bör kommunens olycksfallsförsäkring kompletteras med en sjukförsäkring, då kommunens försäkring inte gäller vid sjukdom.

Försäkringsnummer: 411820-5.1
Avtalstid: 2020-01-01 - 2020-12-31
Försäkringstagare: FALKÖPINGS KOMMUN