Info Förskola & fritidshem i Falköping

Press the Translate symbol and select language!

You can select the language by pressing the Translate button above.

Innehållsförteckning

Förskola

Förskoleverksamheten regleras i Skollagen 8 kap och är en egen skolform.

Förskola för förskolebarn som fyllt ett år

• Förskola erbjuds barn vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande, är föräldralediga för vård av annat barn, eller till följd av barnets eget behov.
• Falköpings kommun har platsgaranti till förskola i kommunen inom fyra månader, men inte till specifik förskola.
• Ansökan om plats i förskolan ska göras senast fyra månader innan önskat placeringsdatum.
• Ansökan görs på e-tjänst på falkoping.selänk till annan webbplats

Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

• En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan och erbjuds måndag till fredag 3 timmar per dag.
• Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar.
• Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre, fyra och fem år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
• För barn som inte redan är inskrivna i förskoleverksamheten sker ansökan till allmän förskola på
e-tjänst på falkoping.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Kommunen har en skyldighet att anordna plats, men det är frivilligt att ansöka till
verksamheten.

Förskoleverksamhet när förälder är föräldraledig eller arbetssökande

• Förskolebarn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt fastställt schema när förälder är föräldraledig för syskon eller då förälder är arbetssökande på heltid eller deltid.
• För denna placering betalar man avgift. Detta gäller barn 1-3 år. Från augusti det år barnet fyller 3 år, börjar barnet i den allmänna förskolan. Den är kostnadsfri 15 timmar.
• Vistelsetiden får utökas så snart förälder får arbete eller påbörjar studier

Förskoleplats i hemkommun och annan kommun

  • Barn folkbokförda i Falköpings kommun erbjuds förskoleplats i hemkommunen.
  • Barn folkbokförda i Falköpings kommun som har bar behov med hänsyn till personliga förhållanden kan beviljas att nyttja förskoleplatrs i annan kommun efter individuell prövning.
  • Barn med växelvis boende beviljas inte förskoleplats både i hemkommunen och i annan kommun.
  • Barn med växelvis boende beviljas inte förskoleplats på två olika förskolor
  • Barn som flyttar och blir folkbokförda i annan kommun får som längst behålla förskoleplatsen i Falköpings kommun under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum.

Kö till förskoleverksamhet och plats

• Anmälan till plats i förskola kan göras tidigast sex månader innan önskat placeringsdatum.
• Plats garanteras inom 4 månader från ansökningsdatum, men tidigast när barnet fyller 1 år.
• Garantin gäller för plats i förskola inom kommunen, inte till specifik förskola
• Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden, tas barnet ur kön.
• När man har fått ett erbjudande om plats och tackat nej, så är garantin förbrukad. Ny ansökan om köplacering kan göras om 2 månader.
• Om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.
• Om möjlighet finns får syskon till placerade barn plats på samma förskola.

Omplacering

Om du av någon anledning vill byta förskola, gör du en ny förskoleanmälan via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.
Ansökan kan göras tidigast i februari och senast den 15 mars det år som du önskar omplacering.

Omplaceringar görs i augusti, om det finns lediga platser. Omplaceringar omfattas inte av garantin

Förtur till plats har

• Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 7 §
• Barn i behov av förskola på grund av särskilda skäl enligt Skollagen 8 kap 5 §
• Barn med rätt till allmän förskola.

Fritidshem för skolbarn

• Rätt till plats i fritidshem har de barn vars föräldrar arbetar eller studerar.
• Ansökan till fritidsplats ska göras i samband med skolplaceringen, via e-tjänstlänk till annan webbplats.
• Efter ansökan till fritidshem erbjuds en plats på den skola barnet tillhör, från och med tidigast den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass.
• Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
• Möjlighet att ansöka om lovfritids (att barn kan gå på fritidshem enbart under loven) finns på höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov. Kontakta barnomsorgs-
kontoret senast 14 dagar innan lovet.
• Vid förälders arbetslöshet upphör platsen vid utgången av den månad när arbetslösheten inträder.
• Om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.

Uppsägning av plats

• Uppsägningstiden är två månader.
• Uppsägning av plats görs på e-tjänst på falkoping.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
• Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägning registreras på e-tjänst på falkoping.se. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
• Ansökan till ny plats på förskolan kan göras först två månader efter att platsen har slutats.
Undantag är om barnet har slutat på fritidshem för att förälder har blivit föräldraledig eller arbetssökande, och sedan på nytt får behov av en placering.
• Plats i förskoleverksamhet kan förloras om barnomsorgsavgiften inte betalas.
• Plats i förskola avslutas automatiskt 31 juli det år barnet börjar förskoleklass.

Plats i förskola och fritidshem kan förloras

• Om den inte utnyttjas som överenskommits.
• Om barnomsorgsavgiften inte betalats efter påminnelser

Öppettider, planeringsdagar, inskolning, schema, sommar- och julöppet

Öppettider förskolan

• Förskolan är vanligtvis öppen mellan kl 06.00-18.30. Kontakta respektive förskola!
• Förskolan Hästbacken har öppet dygnet runt förutom de fyra gemensamma barnfria planeringsdagarna, samt under julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Kompetensutvecklingsdagar för personal

• Samtliga förskolor och fritidshem har fyra gemensamma kompetensutvecklingsdagar per år. Jourförskola/fritidshem erbjuds.

Inskolning

• Inskolningstiden planeras individuellt för varje barn.
• Avgift betalas för inskolningstiden.
• Under lov- och semesterperioder är inskolningsmöjligheter begränsade.

Schema- och vistelsetid

• Platsen får nyttjas under arbets- och studietid. Vid förälders semester och ledighet finns inte rätt att lämna barnet.
• För barn i förskola vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till 15 timmar per vecka som schemaläggs utifrån varje förskolas pedagogiska förutsättningar.
• Barn i allmän förskola erbjuds plats måndag till fredag 3 timmar per dag . Tiderna bestäms av respektive förskola och är fasta.
• Vid förälders sjukdom planeras barnets vistelsetid i förskola i samråd med förskolechef. Läkarintyg kan begäras.
• Ändring av schemat görs på e-tjänst på falkoping.selänk till annan webbplats.
Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatering av schemat görs vid förändring.

Placering i förskola och fritidshem vid växelvis boende

• Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en gemensam plats på samma förskola/fritidshem.
• Platsen delas i två placeringar och föräldrarna betalar avgiften var för sig utifrån respektive hushålls inkomst. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxavgiften för en plats.

Sommar- och julöppet

• Under sommar och jul planeras verksamheten efter antalet anmälda barn och förskolor och fritidshem slås samman.
• Under två sommarveckor är förskolorna och fritidshemmen helt stängda. En förskola och ett fritidhem i Falköpings tätort har jouröppet under dessa veckor. Vanligtvis är det vecka 29-30.

Avgifter för förskola och fritidshem

Taxa

• Taxan har maxgräns och flerbarnsreduktion.
• Taxeändring (från förskola till fritidshem) sker den 1 augusti det år barnet fyller 6 år.
• Taxan indexregleras varje år.

Förskolebarn

Maxtaxa 2019

Barn 1: 3 procent av inkomst - högst 1 425 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomst - högst 950 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomst - högst 475 kronor per månad 
Barn 4 ingen avgift

För barn 3-5 år med vistelsetid mer än 15 timmar per vecka görs avdrag med 26,5 procent.
Gäller från och med den första augusti det år barnet fyller tre år till och med den 31 juli det år barnet börjar förskoleklass.

Fritidsbarn

Maxtaxa 2019

Barn 1: 2 procent av inkomst - högst 950 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomst - högst 475 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomst - högst 475 kronor per månad
Barn 4 ingen avgift

• Barn 1 får högst avgift. Barn 2 och 3 får reducerade avgifter. Barn 4 avgiftsbefrias helt.
Som barn 1 räknas det yngsta barnet.

• Om vårdnadshavare har barn placerade i både fristående och kommunal verksamhet ska detta meddelas till barnomsorgskontoret för att flerbarnsreduktion ska gälla.

Räkna ut avgiften

Här kan du ange familjens totala månadsinkomst (före skatt) och se vad avgiften blir.länk till annan webbplats

Debitering

Avgiften för förskoleverksamheten och fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år.

Fritidshemsplats under lovdagar

Vid behov av fritidshemsplacering under lovdagar, för att du arbetar eller studerar, betalas en avgift om 75 kr per anmäld dag. Avgiften kan dock aldrig bli högre än maxtaxan.

Fastställande och betalning av avgift

• Avgift för förskoleverksamhet och fritidshem tas ut för innevarande månad.
• Avgiften betalas 12 månader per år.
• För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften.
• Avgift tas ut från första inskolningsdagen.
• Avgiften betalas så länge barnet har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.
• Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15. För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.
• Avgiften beräknas på båda makarnas/sammanboendes skattepliktiga bruttoinkomster per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.
• Föräldrar med gemensam vårdnad där barnet bor växelvis och båda har behov av barnomsorg, ska ha varsin placering och betala avgiften var för sig, utifrån respektive hushålls inkomst.
• Möjlighet finns till betalning via e-faktura eller autogiro. Blankett för betalning via autogiro finns på www.falkoping.se.

Återbetalning

• Återbetalning av avgift sker om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar.
• Återbetalning sker från och med dag 15.
• För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.
• Tillfällig frånvaro eller schemaändring på grund av ledighet berättigar inte till återbetalning eller reducerad avgift.

Avgiftsgrundande inkomst

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag:
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
• Skattepliktig livränta
• Inkomst som beskattas i annat land
• Övriga skattepliktiga inkomster

Inkomstuppgift

• IInkomstanmälan eller inkomständring ska göras via webben på e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på falkoping.se.
• Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna har varit högre än de som har legat till grund för avgiften.
• Om begärd inkomstuppgift inte lämnas in debiteras högsta avgift.

Avgiftskontroll

• Kontroll av barnomsorgsavgiften görs årligen.
• Den slutliga avgiften beräknas på hushållets taxerade inkomst.
• Kontrollen görs med 2 års fördröjning, eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.
• Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats kommer en justering att ske.

Webbtjänster

• Ansökan till förskola samt uppgifter om schema, inkomst och uppsägning av plats görs via webben på e-tjänst på falkoping.selänk till annan webbplats.
• För att lämna inkomstuppgift, ändra schema eller säga upp platsen via webben måste du ha
e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan till barnomsorg kan göras utan e-legitimation.

Olycksfallsförsäkring

• Falköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn som är inskrivna i förskola, skola samt fritidshem.
• Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under vistelsetiden eller på väg till och från förskola och fritids.
• Försäkringen gäller inte för sjukdom.
• Mer information om försäkringen finns på www.falkoping.se/barn.

Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet kan du lämna dem kommunens klagomålshantering på www.falkoping.se/synpunkter .

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i förskola och fritidshem. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla vår verksamhet. Ge oss möjlighet att rätta till fel och brister genom att tala om vad du inte är nöjd med eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämnade uppgifter databehandlas i barn- och utbildningsförvaltningens datasystem för förskoleverksamhet, fritidshem och skola enligt dataskyddsförordningen.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Hästbackens förskola.
(Fogdegatan 3, Falköping)

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs föräldrar/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår.

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. För att ha rätt att söka plats under obekväm arbetstid ska föräldrarna ha behov av minst två tillfällen/månad.

Omsorg ska erbjudas föräldrar som annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren.

En noggrann prövning ska göras i varje enskilt fall och omprövning sker en gång per termin vid beslut om beviljad omsorg. Föräldraavgiften för omsorg vid obekväm tid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid föräldrarna behöver sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar. Omsorg erbjuds inte julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Hästbacken stänger klockan 22.15 dag före julafton och nyårsafton.

Följande tider omfattas av beslutet:

Måndag — fredag klockan 17.30-22.15 — Sen kvällsomsorg
Måndag — fredag kl 19.30-07.00 — Nattomsorg
Fredag kl 22.15 — måndag kl 07.00 — Helgomsorg

Om barnen är placerade på annan förskola än Hästbacken ska föräldrarna själva ansvara för förflyttningen till Hästbacken. Barnen får inte lämnas tidigare än klockan 17.30, eftersom Hästbackens ordinarie dagverksamhet pågår fram till dess.

Om behovet av omsorg på obekväm tid upphör flyttas barnen till annan avdelning på Hästbacken eller till annan förskola.

Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm arbetstid på Hästbacken.

Taxiresor från fritidshemmet till Hästbacken beställs av vårdnadshavaren.

Platsantalet är begränsat.

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.

Allergier


Några allergianpassade förskolor finns inte. Varje verksamhet anpassas efter behov så långt det är möjligt. Kontakta rektor på respektive förskolalänk till annan webbplats

Kontakt och frågor Barnomsorgskontor

0515-88 56 00

barnomsorg@falkoping.se

Telefontid är klockan 10.00-12.00 och klockan 13.00-14.30

Besöksadress: Sankt Sigfridsgatan 9, Falköping
Postadress: Barnomsorgskontor, 521 81 Falköping

Har du frågor om kö, placering eller faktura är du välkommen att kontakta personalen på barnomsorgskontoret.

Övergripande frågor

Har du övergripande frågor som rör en specifik förskola eller fritidshem, kontaktar du respektive rektor.

Har du övergripande frågor som rör förskole-/fritidsverksamheten är du välkommen att kontakta : Verksamhetschef för förskola 0515-88 56 21
Verksamhetschef för fritidshem och grundskola 0515-88 56 20

Kontaktuppgifter till förskolor och fritidshem

Förskola tätort

Hästbacken Fogdegatan 3 521 42 Falköping 0515-88 53 82
Junibacken Örtagårdsgatan 1 521 34 Falköping 0515-88 61 25
Lilla Gunghästen Hjelmarsrörsgatan 2 521 45 Falköping 0515-88 61 25
Mösseberg Scheelegatan 25 521 31 Falköping 0515-88 55 01
Paletten Olof Andersgatan 16 A-C 521 33 Falköping 0515-88 63 37
Sörgården Grönelundsgatan 12 521 35 Falköping 88 55 03
Trollet Bergsliden 18 521 37 Falköping 0515-88 55 03
Urd, Parkgatan 36 521 43 Falköping 0515-88 53 82
Vindängen Bengt Heljesgatan 1 521 40 Falköping 0515-88 55 01 

Fritidshem tätort

Centralskolan Sankt Olofsgatan 34 521 35 Falköping 0515-88 53 07
Dotorpsskolan Dotorpsgatan 70 521 34 Falköping 0515-88 57 40
Mössebergsskolan Scheelegatan 23 521 31 Falköping 0515-88 55 04
Vindängenskolan Bengt Heljesgatan 3 521 40 Falköping 0515-88 54 20
Åttagårdsskolan Hjelmarsrörsgatan 6 521 45 Falköping 0515-88 61 29

Förskola landsbygd

Broddetorp Falköpingsvägen 14 521 98 Broddetorp 0515-88 63 37
Floby Smältebäcksvägen 19 521 52 Floby 0515-88 65 68
Gudhem Klostervägen 26 521 74 Gudhem 0515-88 65 02
Kinnarp Tångavägen 3 521 73 Kinnarp 0515-88 59 02
Odensberg Valabergsvägen 36 521 92 Falköping 0515-88 65 68
Stenstorp Fjällgatan 5 521 61 Stenstorp 0515-88 63 37
Vartofta Ållebergsvägen 22 521 75 Vartofta 0515-88 65 02
Yllestad Yllestads skola 2 521 95 Kättilstorp 0515-88 59 02
Åsarp Lundavägen 5 521 70 Åsarp 0515-88 59 02
Åsle Åsle Skolan 521 91 Falköping 0515-88 65 02

Fritidshem landsbygd

Broddetorpsskolan Falköpingsvägen 14 521 98 Broddetorp 0515-88 65 01
Flobyskolan Kungsgatan 32 521 51 Floby 0515-88 65 67
Gudhemsskolan Klostervägen 24 Box 4189 521 04 Gudhem 0515-88 65 01
Gustaf Dalénskolan Slingvägen 40A 521 61 Stenstorp 0515-88 63 36
Kinnarpsskolan Tångavägen 7 521 73 Kinnarp 0515-88 59 01
Odensbergsskolan Valabergsvägen 36 521 92 Falköping 0515-88 65 67
Vartoftaskolan Skolgatan 9 Box 7 521 05 Vartofta 0515-88 65 21
Yllestads fritidshem Yllestads skola 2 521 95 Kättilstorp 0515-88 59 02
Åsarpsskolan Ellis väg 2 521 70 Åsarp 0515-88 59 25
Åsleskolan Åsle Skolan 521 91 Falköping 0515-88 61 29

Kontaktuppgifter till fristående förskolor och fritidshem

Fristående förskola tätort

Boken Prästgårdsgatan 5 521 43 Falköping 0515-77 63 13
Fölungen Danska vägen 64 521 32 Falköping 0515-145 55
Molekylen Dotorpsgatan 9 521 42 Falköping 0761-68 27 83
Utsikten Mössebergsgården 521 30 Falköping 0515-152 50
Växthuset Nils Ericsonsgatan 12 521 31 Falköping 0515-822 82
Glädjen Falköping Parkgatan 49 521 43 Falköping 0500-45 10 32
Äventyret Danska vägen 64 521 37 Falköping 0739-84 68 15

Fristående förskola landsbygd

Glädjen Borgunda Gisslagårdsvägen 23 521 62 Stenstorp 0500-45 10 32
Gottepåsen Torbjörntorpsskolan 521 96 Falköping 0515-88 66 40
Klinten Missionskyrkan Vilske Kleva 521 94 Falköping 0702-50 97 05
Lantis (pedagogisk omsorg) Dala bygdegård 521 62 Stenstorp 0500-45 14 39

Fritidshem landsbygd

Glädjen Gisslagårdsvägen 23 521 62 Stenstorp 0500-45 10 32
Gottepåsen Torbjörntorpsskolan 521 96 Falköping 0515-88 66 40
Klinten Missionskyrkan Vilske Kleva 521 94 Falköping 0702-50 97 05
Lantis Dala bygdegård 521 62 Stenstorp 0500-45 14 39