Skötsel av grönytor

I hela Falköpings kommun finns ca 172 hektar grönytor, vilket motsvarar 241 fotbollsplaner. I Falköpings tätort finns ca 115 hektar grönytor (161 fotbollsplaner). Totalt klipps 11 249 716 kvadratmeter gräs under ett år.

Grönytorna klipps med jämna intervaller enligt kommunens skötselplan för grönytor. Olika grönytor klipps med olika intervall. Dessa visas på skötselplanens karta med tre gröna färger (se nedan). Extra prioritet har klippning av vägrenar, diken och infarter till tätorter.

Skötselplan och karta över Falköping

Teckenförklaring till skötselplanen

Kort gräs, klipps 1 gång per vecka.
Mellanlångt gräs, klipps 1 gång per månad.
Långt gräs, klipps 1 gång per säsong.

Du kan även ladda ner skötselplanenPDF om du vill.