Miljöstrategiskt arbete

Falköping ska vara en miljömässig hållbar kommun med ett starkt miljöstrategiskt arbete från lokal nivå med medborgare och företag till global nivå. Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.

Falköpings kommun arbetar aktivt med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med ett fungerande ekosystem som förser oss med resurser, en levande och hållbar landsbygd och stad samt invånare med hållbara levnadsvanor. Det miljöstrategiska arbetet för att nå ett miljömässigt hållbart Falköping är en direkt del i Falköpings kommuns arbete med att nå Falköpings gemensamma vision - Det Goda Livet.

En omställning till ett mer hållbart samhälle har inte bara miljöfördelar utan ofta även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa. Hållbar konsumtion och produktion utgör en förutsättning för en hållbar utveckling och omställningen till en grön ekonomi.