Lantbrukets miljöpåverkan

Miljötillsyn över lantbrukets miljöpåverkan genomförs av Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS). Vid tillsyn på miljösidan går MÖS bland annat igenom gödselhantering och spridningsarealer, hantering av bekämpningsmedel, avfallshantering och förvaring av diesel och eldningsolja.

Regelbundna besök på vissa gårdar

MÖS har prioriterat att regelbundet besöka alla gårdar som har fler än 10 djurenheter. Den här miljötillsynen finansieras genom att verksamheten betalar en årlig avgift. Hur ofta gården får en tillsynsinsats bestäms av storleken på djurhållningen. Även avgiftens storlek beror på djurhållningens storlek.

Inspektion på mindre gårdar

Även gårdar med mindre än 10 djurenheter kan få en tillsynsinsats, liksom gårdar med enbart växtodling. Verksamheten betalar då en avgift för den enskilda insatsen.

Informera MÖS vid förändringar

Du bör alltid kontakta MÖS när du planerar förändringar i din djurhållning. När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen kontrollerar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är MÖS som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att lantbrukaren har tillräcklig spridningsareal. Tänk också på att kraven på lagringskapacitet varierar beroende på var du bor.