Miljöstrategiskt arbete

Falköping ska vara en miljömässig hållbar kommun med ett starkt miljöstrategiskt arbete från lokal nivå med medborgare och företag till global nivå. Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.

Hur jobbar Falköpings kommun med miljö och klimat?

Falköpings kommun arbetar aktivt med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med ett fungerande ekosystem som förser oss med resurser, en levande och hållbar landsbygd och stad samt invånare med hållbara levnadsvanor. Det miljöstrategiska arbetet för att nå ett miljömässigt hållbart Falköping är en direkt del i Falköpings kommuns arbete med att nå Falköpings gemensamma vision – Det goda livet.

En omställning till ett mer hållbart samhälle har inte bara miljöfördelar utan ofta även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa. Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för en hållbar utveckling och omställningen till en grön ekonomi.

Mål för olika nivåer

För att kunna arbeta med hållbarhets- och klimatfrågor på ett effektivt sätt finns det mål framtagna på olika nivåer.

Samtliga mål, från globalt till lokalt, hänger även mer eller mindre ihop med Falköpings vision – Det goda livet.

Falköpings energi- och klimatstrategi

Strategin visar det sätt som Falköpings kommun vill arbeta efter för att uppnå ett hållbart Falköping, ett hållbart Sverige och en hållbar planet. Den är ett planeringsverktyg och presentation av kommunens önskemål.

Mål för Falköpings kommun som geografiskt område år 2020

 • Minskad användning av energi jämfört med 1990
  • - 20 procent totalt, cirka 200 000 MWh
 • Minskat utsläpp av koldioxid jämfört med 1990
  • - 40 procent i förhållande till år, cirka 66 000 ton

Detta motsvarar 1 800 stadshus fyllda med koldioxid eller den koldioxidmängd som 5 500 000 träd binder in per år.

Mål för Falköpings kommun som juridisk person år 2014

 • Minskad användning av energi jämfört med 2009
  • - 8 procent el, cirka 1 840 MWh,
  • - 14 procent värme, cirka 5 749 MWh
  • - 5 procent trafik, cirka 190 760 km

Det minskade utsläppet av koldioxid innebär en minskning med 1 457 ton per år. Detta motsvarar 40 stadshus fyllda med koldioxid eller den koldioxidmängd som 121 000 träd binder in per år.

Mål för Falköpings kommun som juridisk person år 2020

 • Minskad användning av energi jämfört med 2009
  • - 25 procent el, cirka 5 751 MWh
  • - 20 procent värme, cirka 8 212 MWh
  • - 20 procent trafik, cirka 763 041 km

Det minskade utsläppet av koldioxid innebär en minskning med 4 510 ton per år. Detta motsvarar 125 stadshus fyllda med koldioxid eller den koldioxidmängd som 375 000 träd binder in per år.

Läs energi- och klimatstrategin i sin helhet.PDF

Miljösamarbeten och projekt

Falköpings kommun ingår i flera samarbeten och projekt kring för att förbättra och utveckla klimatarbetet.

Borgmästaravtalet

Borgmästaravtaletlänk till annan webbplats är en överenskommelse av städer och regioner om att gå längre än den koldioxidminskning på 20 procent fram till år 2020 som EU har beslutat. Utöver utsläppsmålet finns även åtaganden om bland annat en åtgärdsplan för hållbar energi och mobilisering av civilsamhället för att uppnå målen.

Falköpings kommun arbetar sedan tidigare inom områdena som är aktuella för Borgmästaravtalet och vill med undertecknandet visa att vi tar klimatfrågan på allvar.

Earth Hour

Sista lördagen i mars varje år är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation som startades av WWF. Earth Hour har under årens lopp utvecklats till att rymma mängder av aktiviteter, aktioner och miljöprojekt. Tusentals städer över hela världen ansluter sig och så även Falköpings kommun.

Energikontor Väst

Falköpings kommun samarbetar med Energikontor Västlänk till annan webbplats. Målet är att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verka genom samordning, nätverksbyggande och projektledning.

Energikontoret samordnar även kommunernas energi- och klimatrådgivare samt miljöstrateger.

Klimatkommunerna

Klimatkommunernalänk till annan webbplats är ett nätverk med det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nätverket ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

För närvarande består nätverket av över trettio kommuner och landsting i olika storlekar som alla satsar offensivt på klimatarbetet.

Vintercyklisterna

Falköpings kommun ordnar projektet Vintercyklist i samarbete med Hållbart Resande Väst och den lokala cykelbutiken Racerdepån.

Syftet med projektet är att få fler att upptäcka cykelns fördelar och välja cykling som transportmedel även på vintern. De vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive däckbyte och reflexväst. I gengäld åtar sig vintercyklisterna att cykla till och från jobb, skola eller andra aktiviteter minst tre dagar i veckan under slutet av november till början av april. Varannan vecka rapporterar de in till kommunen hur vinterväghållningen har fungerat.

Vad kan du göra?