Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk.

Mångfald i befolkningen skapar en god samhällsutveckling och ett Falköping som växer. Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Under år 2015 har fullmäktige tillsatt en demokratiberedning för att skapa tätare kontakt med kommuninvånarna i syftet att öka förtroendet för den lokala demokratin. Beredningen har fått i uppdrag att hitta arbetsformer för medborgardialog, ansvara för kompetensutveckling för förtroendevalda, införa system för uppföljning och att utreda förutsättningar för e-demokrati.

Kommunens ledningsgrupp har tillsatt tre tvärsektionella styrgrupper för att arbeta med de områden som är prioriterade för att arbeta mot målet Ett socialt hållbart Falköping. De prioriterade områdena är: Arbetsmarknad, Bostadsförsörjning och Förebyggande insatser för barn och unga.