Krisberedskap

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Falköpings kommun har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser och samverkar med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommunen.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Krisberedskap handlar därför om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Falköpings kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats., med tre andra kommuner.

Kommunens krisberedskap

Kommunen har ett ansvar för alla som befinner sig inom kommunens geografiska område vid en kris. Det betyder att kommunen också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

I kommunens ansvar ligger att samverka och samordna planering och förberedelser men även att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas vid en inträffad händelse samt att samordna informationen till allmänheten.

En del av detta är att se till att samhällsviktiga verksamheter inom kommunen fungerar. Det gäller till exempel äldreomsorg, skola och vattenförsörjning. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Din krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina närståendes säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter och media.

Att inför en kris tänka på sig själv är i själva verket att ta hänsyn till sina medmänniskor.

Förbered dig på att du och din familj ska klara er på egen hand åtminstone i krisens inledningsskede. Du kan läsa mer om din egen krisberedskap i foldern ”Om krisen eller kriget kommer”. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Här finns bland annat råd om vad som kan vara bra att ha hemma.

Kommunikation under en kris

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Felaktiga uppgifter som kommer i omlopp genom ryktesspridning kan få förödande konsekvenser. Vid kriser, mer än någonsin, gäller det att vara vaksam. Ta del av den information som ges, håll dig till de offentliga kanalerna och lita inte på ryktesspridning.

Kommunen ansvarar främst för att kommunicera sånt som rör kommunens uppdrag. Vår hemsida (www.falkoping.se Länk till annan webbplats.) är den främsta informationskanalen vid en kris som berör kommunen.

Krisinformation.se

krisinformation.se Länk till annan webbplats. samlas information från olika myndigheter. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få upplysningar om pågående händelser.

Lilla krisinfo

Lilla Krisinfo Länk till annan webbplats. samlas information riktad till barn och unga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med krisinformation.se står bakom webbplatsen.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal. P4 förser allmänheten med viktig information vid större samhällsstörningar som orsakas av oväder eller olyckor.

Sveriges Radio P4 Skaraborg har frekvens 100,3 MHz.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

VMA är en varningssignal för allmänheten. Larmet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Information ges sedan i radio, även vid prov.

Varningssignalen hörs i sju sekunder, sedan följer 14 sekunders tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en längre signal på 30 sekunder.

När larmet går ska du

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV (Sveriges radio och TV)
  • Titta på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. om du har tillgång till internet
  • Gå inte ut förrän du hör signalen "Faran är över"

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH) är Sveriges kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. . Falköping kommun har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys för år 2023-2026

Risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 1.4 MB.