Strandskydd

Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förut-sättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddat område råder förbud att uppföra, väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. Det är också förbjudet att uppföra anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet.

Strandskyddet kom till på 1950-talet och gav länsstyrelsen möjlighet att utse områden med strand-skydd för att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv. Det generella strandskyd-det infördes 1975 och gäller alla strandområden vid havet, insjöar och vattendrag. Sedan 1994 syftar strandskyddet även till att skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattens-miljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. I Falköpings kommun är strandskyddet utökat till 200 meter för Rösjön, Lönern, Vartoftasjön, Sjötorpasjön och Bjärsjön.

Karta över strandskyddlänk till annan webbplats

Inom ett strandskyddsområde får inte

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Kommunens och länsstyrelsens roll

I de flesta fall är det kommunen som beslutar om dispens. Kommunen har ansvar för prövning och tillsyn som gäller strandskydd i alla områden utom de som omfattas av annat statligt områdesskydd i miljöbalken. Det är byggnadsnämnden som har ansvaret för strandskyddsfrågor. För att kunna medge dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften.

Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd på naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om vad som gäller för strandskyddsdispens på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats