Stadsutveckling och detaljplaner

I Falköpings kommun är det stadsbyggnadsavdelningen som, tillsammans med politiken, har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Hur kommunens mark- och vattenområden ska utformas styrs bland annat i kommunens översiktsplan och genom detaljplaner

Översiktsplan

I översiktsplanen beskrivs de långsiktiga målen för hur marken ska användas. Översiktsplanen ligger sedan till grund för den mer detaljerade planeringen.

Planprogram

Ett planprogram är en vägledning för den fortsatta planeringen av ett visst område. I Falköpings kommun finns till exempel ett planprogram för utvecklingen av Fåraberget.

Detaljplan

En detaljplan styr vilka rättigheter och skyldigheter som gäller inom olika mark- och vattenområden. I detaljplanen anges till exempel vilka ytor som kan bebyggas, och på vilket sätt bebyggelsen kan utformas. Detaljplaner upprättas främst inom städer och tätorter.

Områdesbestämmelser

Mark- och vattenanvändningen kan även regleras genom områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser finns kring flertalet kyrkor i Falköpings kommun.